KundeserviceVariabel kraftprisFast kraftpris

Fakturering
Kundesenteret   
 
(Åpningstid: 07.30 - 15.30)
Kraftkundar som og er nettkundar i VTK får felles rekning for nett og kraft. Betalingsfristen er normalt 21 dagar etter fakturadato. Dersom du ikkje betalar innan betalingsfristen vil du motta ei purring som og er eit stengevarsel. Når betalingsfristen på purringa/stengevarselet er ute kan VTK kople frå anlegget. Vert anlegget fråkopla kostar det kr. 750,00 i påkoplingsgebyr.
 
- Tlf.: 35 07 57 33
- Telefaks: 35 07 57  01
- Adr.: 3891 Høydalsmo
- E-post: kunde@vtk.no

Tidspunkt og type rekning varierar for dei ulike kundegrupper:
Hushald med årsforbruk over 8000 kWh pr.år:
Avrekning 6 gonger i året. 
Faktura utsendt i januar, mars, mai, juli, september og november.
 
Hytter og fråflutte bustadar: (tariff H4H)
3 kvartalsvise akontorekningar (i januar, april, juli og oktober) og 1 årleg avrekning (inkl. ny akonto) utsendt i januar.
 

 
 
 
Større næringskundar: (Tariff T3M eller timesmålte)
Kvartalsvis avrekning (inkl. ny akonto) 4 gonger i året (i januar, april, juli og oktober.)
Alle andre kundar:
3 kvartalsvise akontorekningar (i januar, april, juli og oktober) og 1 årleg avrekning (inkl. ny akonto) utsendt i januar.

 


Snarvegar
 
Grafisk visning av kraftpris i VTK og spotpris
 
Fordeling av straumforbruket igjennom året
 
Sjekk kraftprisar på konkurransetilsynet
 
Total straumpris

Tilbake

 


Vest-Telemark Kraftlag AS, Høydalsmovegen 815, 3891 Høydalsmo

Send e-post til Thor Arne Heggtveit  viss du har kommentarar til Web-området. 

Copyright © 2001-2014  - Oppdatert: 03.03.2017 07:58